INFORMACE

o možnostech studia

Foto školy 32 kb)Vážení přátelé,

rádi bychom Vám tímto informačním materiálem přiblížili širokou nabídku možností vzdělávání na naší škole:


 • střední odborné vzdělání na střední průmyslové škole
 • vyšší odborné vzdělání na vyšší odborné škole
 • jazykové vzdělání na státní jazykové škole
 • rekvalifikační a vzdělávací kurzy zaměřené především na automatizační a výpočetní techniku.
 • Základní informace o škole

  Střední průmyslová škola je školou s bohatou tradicí. Za dobu svého působení vychovala tisíce odborníků, z nichž mnozí zaujímají špičková místa ve svém oboru. Navazuje na dlouholetou a bohatou historii odborného školství v Kutné Hoře. Při původní SPŠ bylo v září 1992 otevřeno vyšší odborné studium a od září 1994 zahájila svou činnost i státní jazyková škola.

  Historie školy

  Počátky školy sahají do roku 1870, kdy Řemeslnická beseda, která sdružovala řemesla a živnosti různých oborů, zřídila
  Průmyslovou školu pokračovací. V roce 1885 převzalo správu této školy město Kutná Hora. V roce 1894 byla založena městem Kutnou Horou
  Všeobecná řemeslnická škola. Významným rokem v historii školy byl školní rok 1902/3. Škola přešla ze správy města do správy zemské. Tak vznikla
  Královská česká řemeslnická škola v Kutné Hoře. Ve školním roce 1908/9 byla ke škole připojena
  Pokračovací odborná škola pro učně, později Všeobecná živnostenská škola pokračovací, která měla obory stavební, mechanicko-technický, obor řemesel drobných a umělých. Po první světové válce a vzniku Československé republiky byla Řemeslnická škola zrušena a místo ní zřízena Odborná škola pro zpracování kovů a dřeva. Školní rok 1922/23 byl dalším mezníkem v historii školy. Bylo zahájeno vyučování v prvním ročníku Mistrovské školy strojnické, mění se i název školy a vzniká Zemská průmyslová škola v Kutné Hoře. Zároveň se začíná postupně rušit Odborná škola pro zpracovaní kovu a dřeva. Žáků a učňů přibývalo a brzy se ukázalo, že dosavadní budova a zařízení školy nestačí. Proto byla koncem dvacátých let podle projektu architekta Rudolfa Ryšána postavena nová školní budova, ve které se začalo vyučovat na sklonku roku 1929. Ve školním roce 1930/31 byl otevřen první ročník Mistrovské školy pro elektroniku slabých proudů a pro mechaniku. Vyučování v prvním ročníku bylo pro oba obory společné, ve druhém ročníku oddělené (pro elektroniky a mechaniky) až na všeobecně vzdělávací předměty, které se vyučovaly společně. Ve školním roce 1937/38 byl otevřen první ročník Odborné školy pro mechaniky. Tato škola se v roce 1941 mění v diferencovanou, rozšiřujíc se o oddělení pro elektromechaniky. Studium bylo tříleté a vysvědčení nahrazovalo výuční list. Ve školním roce 1940/41 byl otevřen první ročník zemské vyšší průmyslové školy strojnické. Tato škola byla čtyřletá a studium bylo zakončeno maturitou. Konec války přinesl řadu významných změn. Podle nového školského zákona byly všechny školy zestátněny. A tak i Zemská průmyslová škola v Kutné Hoře přestala být zemskou a její název se mění na Vyšší průmyslovou školu v Kutné Hoře. Současně byla od školy odloučena připojená učňovská škola (dříve Pokračovací živnostenská odborná škola) a přeměněna na samostatnou Základní odbornou školu. V roce 1946 byla Mistrovská škola pro elektrotechniku slabých proudů a mechaniku přeměněna na mistrovskou školu mechanickou, která byla v roce 1950 zase zrušena. Významným předělem v dějinách školy byl školní rok 1951/52, kdy byla vedle čtyřleté Průmyslové školy strojnické zřízena i čtyřletá Průmyslová škola elektrotechnická. Postupně se vyučovaly obory Elektroenergetika, Vysokofrekvenční elektrotechnika, Sdělovací technika a Měřicí a řídící technika. Historickým rokem se stává opět školní rok 1966/67. V tomto školním roce přestává se přijímat do prvního ročníku oboru Strojírenství a v roce 1969 dochází ke zrušení průmyslové školy strojnické a škola se mění na Průmyslovou školu elektrotechnickou. Vyšší odborné studium bylo na naší škole zahájeno v září 1992.

  Mimoškolní a zájmová činnost ve škole, na domově mládeže, možnosti ubytování, stravování, dopravní spojení

  Ve všech studijních oborech se škola snaží poskytovat studentům trvale co nejširší základy odborného a všeobecného vzdělání. Tomuto cíli slouží i činnosti v zájmových kroužcích, které mají odborné, sportovní, kulturní či jazykové zaměření. V době mimo vyučování mají studenti k dispozici školní knihovnu a laboratoře výpočetní techniky, kde si studenti pod vedením pedagogických pracovníků ověřují jednak probíranou tematiku z oboru výpočetní techniky, jednak řeší úkoly zadávané v jiných předmětech, či se zabývají problematikou, která je právě zajímá (např. práce s Internetem). Také prostory elektrotechnických laboratoří, laboratoří automatizační techniky, elektroniky, optoelektroniky, telekomunikační techniky, televizního studia jsou studentům k dispozici pro vlastní zájmovou činnost. Např. zde řeší projekty v rámci odborné činnosti. Svým studentům škola nabízí nejrůznější exkurze, návštěvy výstav a veletrhů jako Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, výstavy INVEX, AMPER, odborné a výchovné přednášky (zejména v posluchárně školy), návštěvy divadelních a filmových představení, koncerty a besedy s významnými osobnostmi kulturního a politického života. Studenti rovněž rozvíjejí aktivity ve sportovním kroužku, kde využívají hlavně víceúčelovou sportovní halu. Sociálně slabým studentům poskytuje škola stipendia. Škola umožňuje studentům částečné nebo celodenní stravování ve vlastní jídelně. V době vyučování mají studenti ve školní budově možnost rychlého občerstvení. Studentům ze vzdálenějších míst poskytuje škola ubytování v moderních domovech mládeže. Mají k dispozici studovny, klubovny, knihovnu, tělocvičnu, místnosti pro stolní tenis, posilovnu, fotokomoru, místnosti pro hudební činnosti a pracovnu elektroniky. Voblasti společenské škola pořádá každoroční reprezentační plesy a slavnostní vyřazení absolventů. Studenti se účastní výměnných pobytů v zahraničí v rámci kontaktů s partnerskou školou v Morteau ve Francii.
  Dopravní spojení s okolím, jak vlakové tak i autobusové, je dobré.
  Kutná Hora je město s bohatou historií a množstvím historických památek. Nabízí studentům široké možnosti kulturního a sportovního využití. Studenti mohou navštěvovat divadelní představení a jiné kulturní akce v Tylově divadle, klubu mládeže a dalších kulturních zařízeních, využívat řady sportovišť, včetně zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu. Kutná Hora má i velmi pěkné okolí lákající k výletům.

  Pedagogický sbor

  Pedagogický sbor tvoří 55 pedagogů, některé speciální odborné předměty vyučují externí spolupracovníci z praxe. Velká část pedagogického sboru získala odbornou praxi, řada vyučujících absolvovala odborné stáže a kurzy v tuzemsku i na zahraničních vysokých školách.

  Vybavení školy

  Elektrotechnické laboratoře jsou mimo běžné měřicí přístroje vybaveny do sítě zapojenými počítači PC, které se účastní měřících procesů, sběru a přenosu dat. Na jednotlivých pracovištích studenti pracují s programovatelnými měřícími přístroji s paralelním rozhraním GPIB převážně od firmy Hewlett Packard (multimetry, generátory, čítače, digitální osciloskopy, logické analyzátory). Při měření využívají jako software převážně HP VEE. Dále pracují s programovatelnými frekvenčními měniči pro řízení asynchronních motorů.
  V laboratoři světelné techniky studenti měří a provádějí počítačové návrhy osvětlení s moderními světelnými zdroji. Využívají fotometrického kulového integrátoru a fotometrické optické lavice.
  Laboratoře automatizační techniky jsou vybaveny počítači PC propojenými do sítě Novell s vlastním serverem s množstvím speciálního programového vybavení, programovatelnými automaty firem Teco (Tecomat NS-950), Allen-Bradley (SLC-500, Siemens (Simatic S5) a Omron, prostředky monitorování procesů (panely operátora PV 550 (Allen-Bradley) a ID-04 (Teco). K vizualizaci a dispečerskému řízení procesů je využíván software Control Web v součinnosti s moduly ADAM a měřicími kartami firmy Advantech, simulace procesů je řešena programy Matlab a Simulink. Laboratoř je dále vybavena modelem výrobní linky s pneumatickými prvky FESTO, programátory PLD, pamětí a jednočipových mikropočítačů, řadou dalších přístrojů a programového vybavení.
  Laboratoř mikroprocesorové techniky je vybavena 16 počítači PC, které se používají především jako vývojové nástroje pro ladění aplikací s jednočipovými mikropočítači. V současné době pracujeme s vylepšenými ekvivalenty oblíbené rodiny Intel 8051, konkrétně s řadou firmy Atmel.
  Laboratoře elektroniky a optoelektroniky jsou vybaveny příslušnými generátory, milivoltmetry, osciloskopy včetně digitálních (Kikusui, Hewlett Packard). Pro náročné aplikace je využíván moderní logický analyzátor Hewlett Packard. K dispozici jsou různé stavebnice tuzemských i zahraničních výrobců, mimo jiné jsou na pracovištích využívány stavebnice systému EMOS. Dále jsou vybaveny počítači umožňujícími simulaci chování elektrických obvodů pomocí programu Work Bench. Ve speciálních úlohách digitální techniky je využíván příznakový logický analyzátor a pulzní generátor Hewlett Packard. Pro VF přenosovou techniku se používá výkonný VF prostředky, v laboratořích pracují s programovatelnými automaty, digitálními měřicími přístroji s vazbou na prostředky výpočetní techniky, programovatelnými logickými obvody, mikroprocesory a mikropočítači. Zabývají se problematikou průmyslových komunikací, sběru dat a monitorování procesů s využitím profesionálního programového vybavení. Osnovy všech předmětů jsou koncipovány s ohledem na využití získaných znalostí v praxi a jsou neustále doplňovány o nejnovější poznatky v oboru.
  Uplatnění absolventů
  Automatizační technika je velmi široký obor, a proto má jeho absolvent dobré předpoklady uplatnit se v praxi. Absolventi mohou pracovat v průmyslových oblastech, kde je výroba automatizována (strojírenský, chemický, potravinářský, elektrotechnický průmysl aj.), či v podnicích vyrábějících automatizační zařízení. Uplatnění najdou i v soukromé podnikatelské sféře, v obchodní oblasti (výpočetní technika, automatizační prostředky, spotřební elektrotechnika), případně ve sféře výpočetní techniky.